Hỗ trợ trực tuyến
Phụ trách kỹ thuật
Phụ trách kỹ thuật
Phụ trách nội dung
Phụ trách nội dung
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 126
   Tổng số truy cập : 6946476
   Tổng số Hits : 7769524
Công văn số 12/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về việc hướng dẫn tổ chức thi Giáo viên dạy giỏi cấp Trung học 1/17/2011 8:35:46 AM

UBND TỈNH THÁI BÌNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 12/SGDĐT-GDTrH

V/v: Hướng dẫn tổ chức thi Giáo viên dạy giỏi cấp Trung học.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                       

                  Thái Bình, ngày 7 tháng 1 năm 2011

 

Căn cứ vào công văn số 4718/BGDĐT ngày 11/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2010-2011; Văn bản số 455/SGDĐT-GDTrH ngày 10/8/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2010-2011;

Căn cứ vào Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp  đối với tất cả các môn học thuộc bậc THCS và bậc THPT với những nội dung cụ thể như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            - Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi  (GVDG) trường phổ thông, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

- Hội thi GVDG nhằm phát động một phong trào thi đua trong các trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD ý thức tự học tập, tự nghiên cứu, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Qua hội thi, các các cơ sở giáo dục phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành;

- Hội thi GVDG là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM DỰ HỘI THI, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI.

1. Đối tượng, điều kiện tham dự hội thi:

a) Cấp trường: Tất cả giáo viên có tiết dạy trên lớp (đối với tất cả các môn học thuộc bậc học THCS và THPT) và có thâm niên giảng dạy ít nhất 3 năm đều phải tham gia dự thi GVDG cấp trường (100%)

b) Cấp huyện, thành phố: Là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy ở các trường học trên địa bàn huyện, thành phố. Đã tham gia hội thi cấp trường và có giấy chứng nhận GVDG cấp trường trong năm học trước liền kề.

c) Cấp tỉnh: Là giáo viên đã tham gia hội thi cấp huyện, thành phố và có giấy chứng nhận GVDG cấp huyện, thành phố (đối với giáo viên trung học cơ sở); Là giáo viên đã tham gia hội thi cấp trường, có giấy chứng nhận GVDG cấp trường và đạt thành tích xuất sắc trong hội thi cấp cụm huyện, thành phố (đối với giáo viên trung học phổ thông) trong năm học trước liền kề .

2. Hồ sơ cá nhân:

- 01 sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm (SKKN).

- Soạn 02 giáo án, trong đó có 01 bài giảng tự chọn và 01 bài giảng do BTC hội thi quy định (giáo viên dự thi bốc thăm).

Tất cả SKKN, giáo án được ghi vào đĩa VCD (hoặc CD) và nộp về BTC. Số lượng nhân bản của SKKN và GA do BTC hội thi quy định và GV phải thực hiện.

3. Nội dung thi:

Mỗi giáo viên dự hội thi thực hiện các nội dung sau:

- Báo cáo SKKN được đánh giá trong thời gian 4 năm học gần nhất năm tổ chức hội thi.

- Thi một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ chương đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực).

Nội dung bài kiểm tra năng lực hiểu biết của giáo viên tập trung vào các vấn đề sau:

            + Luật giáo dục;

            + Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

            + Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT;

            + Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá;

            + Nội dung chỉ đạo của ngành...

            Trọng tâm chủ yếu là những phần có liên quan đến giáo viên. Một số nội dung chuyên môn theo môn học mà giáo viên tham gia giảng dạy và những nội dung có liên quan đến giáo dục của địa phương.

- Thi thực hành giảng dạy 2 tiết được quy định trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi.

4. Một số yêu cầu đối với hội thi:

- Căn cứ vào Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT, Hiệu trưởng trường THCS, THPT ra Quyết định thành lập BTC hội thi GVDG, Quyết định thành lập hội đồng giám khảoQuyết định thành lập Ban ra đề thi, chấm thi bài kiểm tra năng lực đối với hội thi cấp trường; Trưởng phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng trường THPT nằm ở trung tâm huyện, thành phố ra Quyết định thành lập BTC hội thi GVDG, Quyết định thành lập hội đồng giám khảoQuyết định thành lập Ban ra đề thi, chấm thi bài kiểm tra năng lực đối với hội thi cấp huyện, thành phố.

-  Yêu cầu đối với giáo viên: Điểm đạt được của SKKN phải từ 6,0 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10) thì được dự thi tiếp vòng sau; nếu chỉ đạt được dưới 6,0 điểm thì coi như bị loại. Nếu bài thi năng lực đạt từ 8,0 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10) thì giáo viên đó mới được thực hiện tiếp bài thực hành giảng dạy; nếu bài thi năng lực đạt thấp hơn 8,0 điểm thì giáo viên đó coi như bị loại, nghĩa là không được tham gia hội thi nữa.

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi hội thi các cấp phải đạt được các yêu cầu sau: Bài thi năng lực đạt từ 8,0 điểm trở lên; 2 tiết thực hành giảng dạy được xếp loại giỏi; Điểm đạt được của SKKN từ 6,0 điểm trở lên.

Trong số các danh hiệu giáo viên dạy giỏi của hội thi các cấp, chọn một số giáo viên đạt kết quả xuất sắc để xếp giải Nhất, Nhì, Ba thì phải đạt được các yêu cầu sau: Điểm bài thi năng lực phải đạt từ 9,0 điểm trở lên; Điểm SKKN phải đạt từ 8,0 điểm trở lên; 2 tiết dạy thực hành giảng dạy được xếp loại giỏi, có số điểm cao tuyệt đối hoặc gần tuyệt đối và được hội đồng giám khảo hội thi các cấp suy tôn danh hiệu cao quý này.

5. Một số quy định của Ban tổ chức hội thi các cấp:

- Đối với giáo viên tham dự hội thi: Giáo viên phải có phẩm chất đạo đức tốt của một nhà giáo và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ở trường.

- Đối với tiết dạy hội thi: 2 tiết dạy hội thi: có 01 tiết dạy bốc thăm là những bài dạy có vấn đề để cho giáo viên tham gia hội thi thể hiện tài năng của mình, tiết bốc thăm là tiết nằm trước hoặc nằm tại thời điểm diễn ra hội thi.  Có 01 tiết tự chọn là tiết dạy nằm tại thời điểm diễn ra hội thi.

- Yêu cầu đối với giám khảo: Giám khảo phải là những giáo viên giỏi, có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm liền đối với bậc học hoặc có thể là những thành viên có trình độ chuyên môn cao (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuyên viên phòng GD&ĐT, chuyên viên Sở GD&ĐT có cùng chuyên môn), có nghiệp vụ sư phạm lâu năm, được đồng nghiệp suy tôn và tín nhiệm. Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và chấm điểm khách quan, không thiên vị cho bất cứ người nào. Giám khảo chấm điểm tiết dạy hội thi theo phiếu dự giờ của Bộ GD&ĐT. Điểm cho mỗi giáo viên tham gia hội thi là giá trị điểm trung bình cộng của các giám khảo. Cách xếp loại giảng dạy của giáo viên trong hội thi được thực hiện theo hướng dẫn chấm điểm giờ dạy của Bộ GD&ĐT.

6. Thời gian tổ chức hội thi:

- Hàng năm căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường THCS, THPT chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức hội thi GVDG cấp trường và thời điểm tổ chức hội thi hàng năm không trùng nhau để các bài dạy không bị lặp lại.

- Căn cứ theo Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT sẽ qui định thời gian tổ chức hội thi GVDG cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học hàng năm.

Trước mắt Sở GD&ĐT sẽ tổ chức hội thi GVDG các cấp trên phạm vi toàn tỉnh như sau:

+ Đối với bậc THCS: Tổ chức hội thi GVDG cấp huyện, thành phố vào tháng 3; Tổ chức hội thi GVDG cấp tỉnh vào tháng 4 năm 2010-2011.

+ Đối với bậc THPT: Tổ chức hội thi GVDG cấp cụm huyện, thành phố vào tháng 2; Tổ chức hội thi GVDG cấp tỉnh vào tháng 3 năm học 2010-2011.

7. Nộp báo cáo:

Sau khi kết thúc hội thi, các phòng GD&ĐT, các trường THPT tổng hợp kết quả hội thi GVDG và nộp báo cáo về phòng GDTrH - Sở GD&ĐT (gồm các mẫu 1, 2 đính kèm) và các đề thi chính thức, dự bị (kèm theo đáp án) của bài thi kiểm tra năng lực giáo viên theo địa chỉ Email: phonggdtrh.sothaibinh@moet.edu.vn để Sở GD&ĐT tổng hợp, phổ biến chung cho các đơn vị, trường học trong toàn tỉnh.

Nhận được công văn này, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT và các trường THPT khẩn trương triển khai, thực hiện. Trong quá trình tổ chức, thực hiện nếu có vấn đề gì còn vướng mắc thì các đơn vị, trường học phản ảnh trực tiếp về phòng GDTrH - Sở GD&ĐT để xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở.

         Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Trường THPT;

- Phòng GD&ĐT;

- Lưu VT- GDTrH.

 

 

 

 

 

 

 Đặng Phương Bắc

 

Tên đơn vị:.....................                                                                          Mẫu 1

 

DANH SÁCH

GIÁO VIÊN DỰ HỘI THI GVDG CẤP...............

Năm học ..........

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Năm vào ngành

Giáo viên môn

Điểm bài thi kiểm tra

XL tiết dạy

Ghi chú

Tiết 1

Tiết 2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Người lập bảng                                                 Ngày...... tháng...... năm......

                                                                                               Thủ trưởng

                                                                                         (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

Tên đơn vị:.....................                                               &

Tìm kiếm Tin tức
Bình chọn
Bạn thấy website của chúng tôi có ích cho bạn không?
Rất bổ ích
Tốt
Trung bình
Liên kết website
=== BẢN QUYỀN WEBSITE THUỘC VỀ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỲNH PHỤ===
OWF 4.8 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang